Llar d'Infants "El Barrufet" Campdevànol
Telf. 972 73 08 36
llarelbarrufet@gmail.com

Espais


Els espais de la nostra escola:

- L'entrada i els espais comuns
 

- Els patis

- L'aula de psicomotricitat


- L'espai de la llum- L'atelier


- El menjador
- Les aules
El perquè del nostre projecte basat en els espais :

Cal tenir en compte la infància, els seus drets, les seves potencialitats i recursos, de manera que l’escola sigui un espai de qualitat on tots els nens i totes les nenes s’hi sentin realitzats.

L’acompanyament de les mestres en aquest procés d’aprenentatge es centra en una observació directa i contínua que permet que tots els espais de l’escola estiguin ben preparats perquè l’aprenentatge es generi. El fet de tenir els materials exposats, a disposició dels infants, permet que cada nen o nena sigui el gestor dels seus propis processos de desenvolupament en el coneixement, amb l’acompanyament de la mestra.
L’atenció al currículum a través de materials permet que l’infant vagi treballant amb els recursos que atenen al seu moment d’aprenentatge. 

L’observació de les mestres i l’atenció a tot el que va passant als ambients permet una atenció individualitzada a través del desenvolupament de projectes reals, que sorgeixen totalment dels interessos de l’alumnat. Aquests projectes es van duent a terme segons els interessos que van manifestant els infants en el seu treball espontani, i es fan amb un determinat número d’infants, segons el nombre de nens i nenes que mostren interès per uns projectes concrets. D’aquesta manera es materialitzen i es promouen les potencialitats dels nens i de les nenes, i els seus drets a conviure i aprendre en un espai que respongui les seves necessitats individuals.

Els infants són creatius per naturalesa, i l’escola ha d’afavorir aquesta potencialitat. No podem crear entorns on l’infant acabi sentint que l’adult cerca un model d’alumne, on els nens i les nenes pensin que hi ha un patró al qual han d’atendre, on es generin dinàmiques que facin que el nen acabi creant en tot moment per agradar l’adult, per fer-lo content. L’entorn és ric en estímuls i  tot el que hi succeeix és entès com una manifestació del potencial de la persona. Tenim un context de recerca d’instruments innovadors on es valora la creativitat de la persona. Un entorn on cada individu s’acull a les seves pròpies peculiaritats i pot dialogar amb altres identitats i altres cultures.

Els ambients d’aprenentatge són motors per a la reflexió, per a l’experimentació, per al descobriment, per a la manipulació… Espais on cada infant pot aprendre al seu ritme i on la diversitat és viscuda com una riquesa per a l’intercanvi i la cooperació.

Funcionament

A continuació presentem tot un seguit de línies generals de funcionament amb els infants que formen part del nostre Projecte Educatiu i Pedagògic de Centre i que permeten que tot el que passa a l’escola esdevingui d’una manera natural, sempre amb sentit pels infants, i en un ambient relaxat.

Els infants arriben a l’escola entre les 9 i les 9.30 aprox . L’arribada progressiva dels nens i nenes permet una acollida inicial més personalitzada i propera: poder-nos saludar, parlar individualment, intercanviar comunicacions… Les famílies acompanyen els infants fins als ambients i, si ho desitgen, es poden quedar per compartir una estona de joc lliure amb els seus fills i filles.

Les sortides fins les 17h. Com que les famílies van a buscar al seu fill o filla a l'ambient on es troben, si la criatura ho desitja pot explicar-nos "in situ" alguna vivència del dia o ensenyar-los alguna creació. 

Entenem l’escola com un espai d’acompanyament i respecte pels processos de vida dels infants. Convivim amb els nens i les nenes amb la voluntat que se sentin reconeguts, acceptats i estimats i puguin créixer en equilibri i benestar. En tot aquest procés les mestres acompanyem els infants, els observem, hi som presents, proposem, no condicionem i no fem judicis. Les mestres preparem els ambients i organitzem el temps i l’espai per afavorir l’autonomia en l’aprenentatge dels nens i de les nenes, evitant una excessiva intervenció per part de l’adult. Aquest acompanyament respectuós permet que cada infant pugui SER.

La participació de les famílies es considera una de les línies de funcionament perquè és un dels pilars fonamentals del nostre Projecte Educatiu. Entenem l'escola com una comunitat d'aprenentatge on famílies i mestres acompanyen als infants en el seu procés de creixement. Cal un treball conjunt per part de tots els agents que intervenen en el creixement dels infants: escola, família i entorn. És per aquest motiu que l'escola és oberta al barri. 


Els Ambients:

Són entorns estimulants on els infants es poden moure lliurement, escollir i desenvolupar-se d’una forma natural en relació als seus interessos i motivacions. Són espais que respecten la diversitat, que tenen en compte en tot moment el ritme individual de cada infant.


El docent passa a un segon terme. Evidentment, coordina i és un estímul per a l’infant; però els nens i les nenes són els veritables protagonistes quan interactuen amb els materials, circulen pels espais i duen a terme les seves activitats. Els adults observen, reestructuren els espais i vetllen perquè les normes que, lentament es van establint, es respectin. A partir de l’observació, es reformulen plantejaments i es valora com s’acompanya cada infant, segons el seu moment.

L’autonomia de les criatures també permet que l’adult pugui ser-hi quan algú ho necessita i pugui fer altres intervencions puntuals. Així podem respectar la diversitat de l’alumnat i podem atendre les situacions que es produeixen en aquests entorns tan rics. Al mateix temps, el docent adquireix un gran coneixement de cada infant ja que aquest plantejament facilita la interacció i permet la creació de vincles molt potents.

Els ambients van evolucionant i modificant-se a mesura que el curs avança, sempre responent als interessos i necessitats dels alumnes. Per això, treballar per ambients requereix molta organització i una constant recerca de materials de qualitat. L’organització és una qüestió comuna a qualsevol altre centre i la recerca és un estímul creatiu i interessant per a qualsevol docent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada